Language
Font Size
A  A  A
   

 

    

นายสมสิทธิ์ อัสดรนิธี

นายกสมาคม

     
 

นางพอทิพย์ เพชรโปรี

อุปนายก คนที่ 1

     
 

นายประทีป โลจนาทร

อุปนายก คนที่ 2

     
   

นางสาวนวพรรษ จินดารัตนวรกุล

กรรมการและเลขานุการ

     

 

 

นางนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย

กรรมการและเหรัญญิก

     

 

นายมณเฑียร อมรเลิศวิมาน

กรรมการ

     

 

 

นางสาวสมกมล ประภาสโกศลกุล

กรรมการ

     

 

 

นายยิ่งยอด หวังประโยชน์

กรรมการ

     
   
นางสาวสิรินันท์ นิลวรางกูร
กรรมการ
     

 

 

นางพัชรินทร์ วชิรโรจน์ไพศาล

กรรมการ

     
 

นางสาวพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย

กรรมการ