Language
Font Size
A  A  A
   

 

  

นายประทีป โลจนาทร

นายกสมาคม

     
 

นาย ศุภกิจ ล้อกิตติกูล 

อุปนายก คนที่ 1

     
 

นางสาว สมกมล ประภาสโกศลกุล

อุปนายก คนที่ 2

     
 

นาย พีรพจน์ วรธรรมพิทักษ์

กรรมการและเลขานุการ

     

 

นางสาว กอบกุล ลอเสรีวานิช

กรรมการและเหรัญญิก

     

 

นาย มณเฑียร อมรเลิศวิมาน

กรรมการ

     

 

นายดารุจ อนิวรรตนพงศ์

กรรมการ

     

 

นางสาว อโณมา อรสุทธิกุล 

กรรมการ

     

 
นาย จิรัฏฐ์ วิธานวัฒนา  
กรรมการ
     

 

 

 

นางสาว สุชีรา ลี้ไพโรจน์กุล

กรรมการ